Geschiedenis Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn - Oudshoorn/Ridderveld

De Bron Alphen aan den Rijn Goede Herderkerk Alphen aan den Rijn Oudshoornse kerk Alphen aan den Rijn Sionskerk Alphen aan den Rijn

De naam Oudshoorn van onze kerkelijke gemeente heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van de burgerlijke gemeente Alphen aan den Rijn. Deze is in 1918 ontstaan door samenvoeging van ondermeer de dorpen Alphen en Oudshoorn en het buurtschap Gnephoek. Ridderveld is de naam van de nieuwbouwwijken uit de jaren 1970/1980 in het noorden van Alphen aan den Rijn.

Hervormde Gemeente Oudshoorn/Ridderveld
De hervormde gemeente te Oudshoorn dankt haar bestaansgeschiedenis aan de kerk te Oudshoorn, gebouwd in 1663-1665. De opdrachtgever was Cornelis de Vlaming, die o.m. burgemeester van Amsterdam was. In 1878 kreeg de hervormde gemeente, van het toenmalige dorp Oudshoorn, voor het eerst een vrijzinnig predikant.

Een groep rechtzinnig hervormden richtten als reactie daarop, “De Vereeniging tot Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Oudshoorn” op. Deze groep betrok op 1 oktober 1908 het "Evangelisatie Lokaal" aan de Hooftstraat 252. (De basis voor de latere Sionskerk.)

In 1955 werd een overeenkomst van kracht tussen de hervormde gemeente Oudshoorn en de Gnephoek en de Vereniging tot Evangelisatie. Daarbij werd binnen de Hervormde gemeente een tweede predikantsplaats gesticht die bezet zou worden door een predikant behorend tot Gereformeerde bond binnen de Hervormde Kerk.

In dezelfde periode richtten hervormden die niet gerekend wilden worden tot deze twee stromingen binnen de Hervormde Kerk een "ConfessioneleVereniging" op, die de middenorthodoxie wilde vertegenwoordigen In 1954 ging deze vereniging over tot gemeentevorming; de kerkdiensten werden gehouden in gebouw “Onderweg” aan de Lijsterlaan.
In 1968 kwam door groei van het aantal gemeenteleden toestemming om een derde predikantsplaats binnen de Hervormde Gemeente Oudshoorn en de Gnephoek te stichten. Deze derde predikantsplaats zou bezet worden door een predikant behorend tot de middenorthodoxie. Dit gebeurde op 12 april 1970. Juist deze laatste groepering beleefde een sterke groei door de bouw van grote nieuwbouwwijken 'Ridderveld' in Alphen aan den Rijn, met name op het grondgebied van de kerkelijke gemeente Oudshoorn. De naam van de Hervormde gemeente Oudshoorn en de Gnephoek werd mede daardoor in 1973 veranderd in Hervormde Gemeente Oudshoorn/Ridderveld.

Voor de goede orde zij vermeld dat de burgerlijke gemeente Oudshoorn in 1918 is samengevoegd met Alphen aan den Rijn, maar dat kerkelijk Oudshoorn zelfstandig is gebleven.Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn-Noord

Deze kerk is ontstaan tijdens de doleantie in 1887. Men koos hier voor de naam " Neder-duitse Gereformeerde Kerk" te Oudshoorn. Nadat eerst in een houten gebouw gekerkt werd (het kerkje van Verduyn), kon men in 1904 een stenen kerkgebouw aan de Hooftstraat 240 in gebruik nemen. Tot 1965 deed deze kerk dienst. Door het gereedkomen van de Goede Herderkerk in dat jaar, verviel de oude preekplaats. De grote nieuwbouwwijken ten noorden van de Rijn maakten dat de Gereformeerde kerk sterk in ledenaantal toenam. De naam werd gewijzigd in Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn-Noord.Samen verder

In 1967 begon het overleg tussen de Hervormde Gemeente Oudshoorn/Ridderveld, de Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn-Noord en de Rooms-Katholieke Parochie “De Heilige Geest” om te komen tot gezamenlijke kerkbouw in de nieuwbouwwijk Ridderveld. Om deze samenwerking te stroomlijnen en te bevorderen werd door de drie genoemde kerken in 1970 de Raad voor Kerk en Samenleving opgericht. Een jaar later werd begonnen met de bouw van het kerkelijk- en gemeenschapscentrum “de Bron”, dat op 9 september 1972 in gebruik werd genomen. Uit de ontstane contacten binnen de Raad voor Kerk en Samenleving ontplooide men gezamenlijke activiteiten rond “de Bron” op het gebied van jeugd- en open-deurdiensten en evangelisatiewerk.

Hervormd/Gereformeerde Federatie

In 1977 ging een nieuwe fase in: de samenwerking tussen de Hervormde Gemeente Oudshoorn/Ridderveld en de Gereformeerde Kerk van Alphen aan den Rijn-Noord werd steeds hechter. Er groeiden plannen voor een Hervormd/Gereformeerde Federatie. Op wijkavonden en groothuisbezoeken werd de mening van gemeenteleden gepeild met als resultaat een faseringsplan in 1980. In 1983 werd dit plan voltooid met de samenvoeging van de wijken van de Hervormde Gemeente Oudshoorn/Ridderveld en de Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn-Noord. Nadat de federatie-overeenkomst door de meerdere vergaderingen van beide kerken werd goedgekeurd, vond op 22 mei 1988 de ondertekening plaats. De situatie was toen als volgt: naast de tot stand gekomen federatie bleven twee buitengewone Hervormde wijkgemeenten, nl Oudshoornse kerk (vrijzinnig) en Sionskerk (Gereformeerde Bond), bestaan.Totstandkoming van de Protestantse gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld

Deze situatie heeft geduurd tot 1 februari 2009. Toen zijn de Hervormd/Gereformeerde federatieve wijkgemeenten en de buitengewone Hervormde wijkgemeenten met elkaar verenigd in de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld.

Deze Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld, onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland, bestaat uit de volgende wijkgemeenten:

* De wijkgemeenten rond de Bron en Goede Herderkerk die tot stand gekomen zijn door een bewuste keuze voor de vereniging van de Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn-Noord en de Hervormde Gemeente Oudshoorn/Ridderveld.

* De wijkgemeente van de Oudshoornsekerk, waarbij allen (uit de gehele burgerlijke gemeente Alphen aan den Rijn) betrokken zijn die het vrijzinnig gedachtegoed zijn toegedaan.

* De wijkgemeente van de Sionskerk, waarbij allen zijn aangesloten die het goede dat overgeleverd is uit de Gereformeerde traditie niet willen verliezen en open en getuigend in deze wereld willen staan. Een streven dat gedeeld wordt met o.a. de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Met dank aan Gerrit van Hemmen en Jan de Groot.